Noticias

Archivo de la categoría ‘Unión Europea’

Derechos de las personas con discapacidad.

Sábado, 17 de Septiembre de 2011

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOEReal Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

BOE nº 224 de 17.09.2011

Bases reguladoras para a concesión das subvencións para fomentar a responsabilidade social empresarial (RSE) nas pequenas e medianas empresas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo

Sábado, 21 de Mayo de 2011

Consellería de Traballo e Benestar

Xunta– ORDE do 28 de abril de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para fomentar a responsabilidade social empresarial (RSE) nas pequenas e medianas empresas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se convocan para o exercicio 2011.

As actuacións subvencionables desagréganse nas seguintes liñas:

Liña I: axudas para a implantación de modelos, sistemas ou ferramentas de xestión que introduzan conceptos de RSE nas empresas galegas. 150.000 €.

Liña II: axudas para que a empresa reciba formación específica en materia de sustentabilidade ou responsabilidade social empresarial. 100.000 €.

Liña III: axudas para a obtención de reportes, estándares ou certificacións en responsabilidade social empresarial. 30.000 €.

Poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas privadas con domicilio social e centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia

DOG nº 95 de 18.05.2011

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Utilización de cuentas anuales consolidadas formuladas aplicando las NIIF-UE.

Jueves, 19 de Mayo de 2011

CONSULTAS I.C.A.C.

I.C.A.C.– Sobre la posible utilización de las cuentas anuales consolidadas de una sociedad española formuladas aplicando las normas internaciones de contabilidad adoptadas por la Unión Europea (en adelante, cuentas consolidadas NIIF-UE) a efectos de la norma de registro y valoración (NRV) 21ª. “Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

D.O.U.E.– En particular, se pregunta lo siguiente:

1. Si se pueden utilizar unas cuentas consolidadas NIIF-UE si la dominante es española y no difieren de manera significativa respecto de lo que sería un consolidado formulado con las normas de consolidación que desarrollan el Código de Comercio.

2. Si sería posible utilizar estas cuentas anuales consolidadas NIIF-UE, si las mismas difirieran significativamente de lo que sería un consolidado formulado con las normas de consolidación que desarrollan el Código de Comercio, pero no difirieran significativamente a los efectos de la valoración del negocio objeto de la transacción.

3. Si sería posible utilizar estas cuentas consolidadas si difirieran significativamente respecto de lo que sería un consolidado formulado con las normas de consolidación que desarrollan el Código de Comercio, pero se dispusiera de una conciliación detallada que permitiera ajustar las diferencias a los efectos de la valoración del negocio objeto de la transacción.

Consulta nº 21 Contabilidad

BOICAC 85/2011

Programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa)

Miércoles, 30 de Marzo de 2011

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

IGAPE– Resolución do 10 de marzo de 2011 pola que se convocan para o exercicio 2011, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas do Instituto Galego de Promoción Económica ao programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa), cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

D.O.G. nº 63 de 30.03.2011

Subvencións para potenciar o desenvolvemento do sector empresarial da sociedade da información.

Martes, 29 de Marzo de 2011

Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica

Xunta– Resolución do 22 de marzo de 2011, da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para potenciar o desenvolvemento do sector empresarial da sociedade da información, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013 e se procede á súa convocatoria (procedemento administrativo PR520A).

D.O.G. nº 62 de 29.03.2011

Sociedad Cooperativa Europea

Martes, 8 de Marzo de 2011

JEFATURA DEL ESTADO

B.O.E.Ley 3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España.

B.O.E. nº 57 de 08.03.2011