Noticias

Medidas Fiscais e Administrativas.

31 de diciembre de 2021

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

 LEI 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

Os orzamentos requiren para a súa completa aplicación a adopción de diferentes medidas, unhas de carácter puramente executivo e outras de carácter normativo, que, pola súa natureza, deben adoptar rango de lei e que, como precisou o Tribunal Constitucional, non deben integrarse nas leis anuais de orzamentos xerais senón en leis específicas. O debate doutrinal acerca da natureza das chamadas leis de acompañamento foi resolto polo Tribunal Constitucional, que configurou este tipo de normas como leis ordinarias cuxo contido está plenamente amparado pola liberdade de configuración normativa de que goza o lexislador e que permiten unha mellor e máis eficaz execución do programa do Goberno nos distintos ámbitos en que desenvolve a súa acción. Desde esta perspectiva, tendo presente a actividade que desenvolve a Comunidade Autónoma de Galicia, cuxos obxectivos se expoñen na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2022, e co obxecto de contribuír a unha maior eficacia e eficiencia destes, esta lei contén un conxunto de medidas referidas a diferentes áreas de actividade que, con vocación de permanencia no tempo, contribúan á consecución de determinados obxectivos de orientación plurianual perseguidos pola Comunidade Autónoma a través da execución orzamentaria. Este é o fin dunha norma cuxo contido esencial o constitúen as medidas de natureza tributaria, aínda que se incorporan outras de carácter e organización administrativos.

DOG nº 251 do 31.12.2021

Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022

31 de diciembre de 2021

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

 LEI 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

DOG nº 251 do 31.12.2021

Reforma Laboral.

30 de diciembre de 2021

JEFATURA DEL ESTADO

 Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

BOE nº 313 de 30.12.2021

Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

29 de diciembre de 2021

JEFATURA DEL ESTADO

 Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

BOE nº 312 de 29.12.2021

PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS. (VER DETALLE)

  • IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
  • IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
  • IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
  • IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
  • IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Ingreso Mínimo Vital

21 de diciembre de 2021

JEFATURA DEL ESTADO

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.

BOE nº 304 de 21.12.2021

Impuestos. Información tributaria

15 de diciembre de 2021

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA

Orden HFP/1395/2021, de 9 de diciembre, por la que se modifican la Orden EHA/3851/2007, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y el modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria, y la Orden HAC/171/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba el modelo 05, «Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de no sujeción, exención y reducción de la base imponible», y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación.

BOE nº 298 de 14.12.2021