Noticias

Archivo de la categoría ‘Nuevas Tecnologías’

Administración Dixital de Galicia

viernes, 26 de julio de 2019

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

LEI 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Esta lei ten por obxecto regular o modelo de administración dixital no sector público autonómico, procedendo a desenvolver a normativa básica estatal en materia de administración electrónica, a implementar e a fomentar a adopción das medidas precisas para incorporar o potencial das tecnoloxías dixitais no deseño das políticas públicas, na modernización do sector público autonómico e no impulso da economía galega, coa finalidade última da prestación de servizos públicos dixitais de calidade.

Para estes efectos, a lei regula o réxime xurídico da utilización dos medios electrónicos por parte do sector público galego no desenvolvemento da súa actividade e nas súas relacións coa cidadanía, coas demais administracións públicas e coas empresas e as entidades, as infraestruturas e os servizos do sector público galego, as medidas para o desenvolvemento dixital na sociedade con criterios de inclusión e non-discriminación e os órganos con competencias en relación coa administración dixital.

DOG nº 141 de 26.07.2019

Subvencións. Innovación, Dixitalización e Implantación de novas fórmulas de Comercialización e Expansión.

viernes, 26 de abril de 2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300C).

DOG nº 80 de 26.04.2019

Plan de Inspección do Comercio Dixital 2019

lunes, 11 de marzo de 2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se aproba o Plan de inspección do comercio dixital da Xunta de Galicia para o ano 2019.

DOG nº 49 de 11.03.2019

Servicios de Pago.

sábado, 1 de diciembre de 2018

JEFATURA DEL ESTADO

 Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.

El objeto de este real decreto-ley es la regulación de los servicios de pago que se presten con carácter profesional en territorio español, incluyendo la forma de prestación de dichos servicios, el régimen jurídico de las entidades de pago, el régimen de transparencia e información aplicable a los servicios de pago, así como los derechos y obligaciones respectivas tanto de los usuarios de los servicios de pago como de los proveedores de los mismos.

BOE nº 284 de 24.11.2018

Seguridad informática.

sábado, 8 de septiembre de 2018

JEFATURA DEL ESTADO

 Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.

BOE nº 218 de 08.09.2018

Interconexión de los Registros Mercantiles.

martes, 16 de mayo de 2017

MINISTERIO DE JUSTICIA

 Instrucción de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre interconexión de los registros mercantiles.

La Directiva 2012/17/UE modifica la Directiva 89/666/CEE y las Directivas 2005/56/CE y 2009/101/CE en lo que respecta a la interconexión de registros centrales, mercantiles y de sociedades. Dicha Directiva viene a establecer un sistema de interconexión de registros mercantiles de los Estados miembros, basado en el portal de justicia en red europea, la plataforma central europea y los registros mercantiles nacionales. Dicho sistema debe permitir la publicidad de los datos y documentos de los registros mercantiles así como la comunicación entre registros de distintos Estados a efectos de coordinación en relación con la información de la situación relativa a matrices y sucursales y también a fusiones transfronterizas.

BOE nº 116 de 16.05.2017