Noticias

Archivo de la categoría ‘NORMATIVA AUTONÓMICA’

Emerxencia Sanitaria COVID-19. Medidas Sociales. Galicia

domingo, 15 de marzo de 2020

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

 RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do día 13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

 • A Xunta de Galicia asegurará a apertura de todos os albergues sociais para que as persoas sen fogar poidan dispor dun servizo de pernoita, extremando as precaucións na liña das recomendacións das autoridades sanitarias.
 • As cociñas económicas e comedores sociais deberán manter o seu funcionamento habitual, tomando as medidas necesarias para que se limite a presenza simultánea de comensais a un terzo da súa capacidade e reforzando a subministración de comida para o consumo fóra do centro.
 • Os centros de atención social continuada manterán a súa actividade, tomando as medidas necesarias para que se limite a presenza simultánea de persoas usuarias a un terzo da súa capacidade.
 • Os centros de día de inclusión social suspenderán a súa actividade regular durante o período de emerxencia sanitaria, agás os servizos de mantemento da hixiene (como ducha ou lavandaría) e os servizos de “calor e café”.

Poderán continuar abertas as actividades e establecementos seguintes por considerárense correspondentes a bens de primeira necesidade:

 • Comercio ao retallo de ferraxaría, pintura e vidro en establecementos especializados
 • Ópticas
 • Venda ambulante de alimentación a domicilio en camións tenda

Liberdade de horarios de establecementos de primeira necesidade.

 • Todos os establecementos comerciais de primeira necesidade exceptuados da suspensión no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo e neste acordo, e que, polo tanto, poden continuar abertos, terán liberdade horaria para fixaren sen limitacións os horarios dos seus establecementos comerciais.

Suspéndese, a actividade económica de concesionario de venda de automóbiles.

 • Aclárase expresamente que a actividade correspondente a talleres de reparación poderá seguir realizándose. Os establecementos que combinen reparación con venda de vehículos ou automóbiles soamente poderán realizar a actividade de reparación.

Así mesmo, e polo mesmo tempo, suspéndense as actividades económicas correspondentes a academias, autoescolas e perrucarías (agás servizos a domicilio por causas debidamente xustificadas).

Aclaracións sobre as actividades que poden permanecer abertas, por non estaren incluídas na suspensión acordada

Ante as consultas formuladas, aclárase expresamente para evitar dúbidas que as seguintes actividades económicas privadas non están afectadas pola suspensión ordenada no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020 e, en consecuencia, poden permanecer abertas:

  • Actividades sanitarias e de servizos sociais (entre elas, actividades hospitalarias, médicas e odontolóxicas, asistencia en establecementos residenciais).
  • Actividades financeiras e de seguros.
  • Actividades profesionais, científicas e técnicas.
  • Actividades administrativas e servizos auxiliares.
  • Asistencia en establecementos residenciais con coidados sanitarios.
  • Actividades de servizos sociais sen aloxamento.
  • Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico.
  • Lavado e limpeza de pezas téxtiles e de pel.
  • Pompas fúnebres e actividades relacionadas.
  • Fisioterapeutas.
  • Técnicos de reparación e mantemento.
  • Servizos veterinarios.

A lista anterior recóllese para efectos meramente aclaratorios e informativos, sen que se poida entender que as actividades que non se citan están suspendidas. As actividades suspendidas son unicamente aquelas que se recollen no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo e as recollidas no Real decreto de declaración do estado de alarma.

DOG nº 51 do 15.03.2020

Medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico. COVID-19

domingo, 15 de marzo de 2020

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

 RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19.

DOG nº 51 do 15.03.2020

Emerxencia Sanitaria COVID-19. Galicia

sábado, 14 de marzo de 2020

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

 RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

DOG nº 50-bis do 13.03.2020

Programa: Incentivos á Contratación por Conta Allea 2020

martes, 7 de enero de 2020

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 21 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración e se procede á súa convocatoria para o ano 2020

Coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos parados e paradas de longa duración que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras, en réxime de concorrencia non competitiva, e proceder á convocatoria dos incentivos á súa contratación por conta allea para o ano 2020.

Por medio desta orde as empresas terán a posibilidade de obter axudas para a contratación indefinida inicial, para a contratación temporal cunha duración inicial de 12 meses e para a formación

Procedemento TR349R

DOG nº 3 do 07.01.2020

 

 

Programa: Emprega Muller 2020

martes, 7 de enero de 2020

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Muller para a contratación por conta allea e a formación das mulleres desempregadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020

Coa finalidade de facilitar a inserción laboral das mulleres desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para acceder ou permanecer no mercado de traballo, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras dos incentivos á súa contratación por conta allea, en réxime de concorrencia non competitiva, e proceder á súa convocatoria para o ano 2020.

Por medio desta convocatoria as empresas terán a posibilidade de obter axudas para a contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas

Procedemento TR350A

DOG nº 3 do 07.01.2020

Programa: Emprega Discapacidade e Exclusión 2020

martes, 7 de enero de 2020

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020

Esta orde ten por obxecto regular as axudas que favorezan a contratación das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social na empresa ordinaria e, especialmente, daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral

Procedemento TR342A

DOG nº 3 do 07.01.2020