Noticias

Archivo de la categoría ‘Galicia’

Administración Dixital de Galicia

viernes, 26 de julio de 2019

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

LEI 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Esta lei ten por obxecto regular o modelo de administración dixital no sector público autonómico, procedendo a desenvolver a normativa básica estatal en materia de administración electrónica, a implementar e a fomentar a adopción das medidas precisas para incorporar o potencial das tecnoloxías dixitais no deseño das políticas públicas, na modernización do sector público autonómico e no impulso da economía galega, coa finalidade última da prestación de servizos públicos dixitais de calidade.

Para estes efectos, a lei regula o réxime xurídico da utilización dos medios electrónicos por parte do sector público galego no desenvolvemento da súa actividade e nas súas relacións coa cidadanía, coas demais administracións públicas e coas empresas e as entidades, as infraestruturas e os servizos do sector público galego, as medidas para o desenvolvemento dixital na sociedade con criterios de inclusión e non-discriminación e os órganos con competencias en relación coa administración dixital.

DOG nº 141 de 26.07.2019

Programa do Bono das Persoas Autónomas.

martes, 2 de julio de 2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 19 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR341Q).

Persoas beneficiarias

As persoas traballadoras autónomas que estean de alta no réxime especial de autónomos ou en mutualidade de colexio profesional, que teñan domicilio fiscal en Galicia, que teñan unha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses e que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, declarados no ano anterior ao da convocatoria.

As sociedades de calquera clase e comunidades de bens con domicilio fiscal en Galicia e que cumpran os seguintes requisitos:

Ter unha persoa autónoma societaria cunha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses.

Ter a empresa unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na última declaración realizada.

Ter a empresa unha base impoñible no imposto de sociedades da última declaración realizada inferior a 30.000 euros. No caso de entidades que tributen en réxime de atribución de rendas, este importe de 30.000 euros referirase ao rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declaradas no IRPF.

DOG nº 124 de 02.07.2019

Subvencións. Innovación, Dixitalización e Implantación de novas fórmulas de Comercialización e Expansión.

viernes, 26 de abril de 2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300C).

DOG nº 80 de 26.04.2019

Incentivos a Contratación e Formación de Persoas Mozas.

martes, 9 de abril de 2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 26 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2019, coa finalidade de facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

Procedemento TR349T

DOG nº 69 de 09.04.2019

Incentivos á Contratación Indefinida 2019

miércoles, 20 de marzo de 2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 4 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

DOG nº 55 de 20.03.2019

Plan de Inspección do Comercio Dixital 2019

lunes, 11 de marzo de 2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se aproba o Plan de inspección do comercio dixital da Xunta de Galicia para o ano 2019.

DOG nº 49 de 11.03.2019