Noticias

Archivo de la categoría ‘NORMATIVA AUTONÓMICA’

Programa: Emprega Xuventude 2020

martes, 7 de enero de 2020

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2020, coa finalidade de facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permaneceren no mercado de traballo, favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

Procedemento TR349T

DOG nº 3 do 07.01.2020

Medidas Fiscais e Administrativas.

viernes, 27 de diciembre de 2019

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

 LEI 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

DOG nº 246 de 27.12.2019

Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020

viernes, 27 de diciembre de 2019

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

 LEI 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

DOG nº 246 de 27.12.2019

Calendario Laboral 2020. Galicia.

jueves, 19 de diciembre de 2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 DECRETO 81/2019, do 27 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2020

DOG nº 132 de 12.07.2019

Xefatura Territorial de A Coruña

 Resolución desta xefatura territorial pola que se determinan as festas laborais de carácter local correspondentes a todos os concellos da provincia de A Coruña para o ano 2020

BOP nº 218 de 15.11.2019

Xefatura Territorial de Lugo

 Resolución desta xefatura territorial pola que se determinan as festas laborais de carácter local correspondentes a todos os concellos da provincia de Lugo para o ano 2020

BOP nº 254 de 06.11.2019

Xefatura Territorial de Ourense

 Resolución desta xefatura territorial pola que se determinan as festas laborais de carácter local correspondentes a todos os concellos da provincia de Ourense para o ano 2020

BOP nº 252 de 02.11.2019

Xefatura Territorial de Pontevedra

 Resolución desta xefatura territorial pola que se determinan as festas laborais de carácter local correspondentes a todos os concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2020

BOP nº 220 de 15.11.2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 4 de outubro de 2019 pola que se establecen os domingos e festivos en que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2020.

DOG nº 194 de 11.10.2019

Administración Dixital de Galicia

viernes, 26 de julio de 2019

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

LEI 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Esta lei ten por obxecto regular o modelo de administración dixital no sector público autonómico, procedendo a desenvolver a normativa básica estatal en materia de administración electrónica, a implementar e a fomentar a adopción das medidas precisas para incorporar o potencial das tecnoloxías dixitais no deseño das políticas públicas, na modernización do sector público autonómico e no impulso da economía galega, coa finalidade última da prestación de servizos públicos dixitais de calidade.

Para estes efectos, a lei regula o réxime xurídico da utilización dos medios electrónicos por parte do sector público galego no desenvolvemento da súa actividade e nas súas relacións coa cidadanía, coas demais administracións públicas e coas empresas e as entidades, as infraestruturas e os servizos do sector público galego, as medidas para o desenvolvemento dixital na sociedade con criterios de inclusión e non-discriminación e os órganos con competencias en relación coa administración dixital.

DOG nº 141 de 26.07.2019

Programa do Bono das Persoas Autónomas.

martes, 2 de julio de 2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 19 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR341Q).

Persoas beneficiarias

As persoas traballadoras autónomas que estean de alta no réxime especial de autónomos ou en mutualidade de colexio profesional, que teñan domicilio fiscal en Galicia, que teñan unha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses e que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, declarados no ano anterior ao da convocatoria.

As sociedades de calquera clase e comunidades de bens con domicilio fiscal en Galicia e que cumpran os seguintes requisitos:

Ter unha persoa autónoma societaria cunha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses.

Ter a empresa unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na última declaración realizada.

Ter a empresa unha base impoñible no imposto de sociedades da última declaración realizada inferior a 30.000 euros. No caso de entidades que tributen en réxime de atribución de rendas, este importe de 30.000 euros referirase ao rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declaradas no IRPF.

DOG nº 124 de 02.07.2019