Noticias

Programa: Emprega Discapacidade e Exclusión 2020

7 de enero de 2020

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020

Esta orde ten por obxecto regular as axudas que favorezan a contratación das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social na empresa ordinaria e, especialmente, daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral

Procedemento TR342A

DOG nº 3 do 07.01.2020

 

Programa: Emprega Xuventude 2020

7 de enero de 2020

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2020, coa finalidade de facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permaneceren no mercado de traballo, favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

Procedemento TR349T

DOG nº 3 do 07.01.2020

Medidas en Materia Tributaria, Catastral y de Seguridad Social.

31 de diciembre de 2019

JEFATURA DEL ESTADO

 Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.

BOE nº 312 de 28.12.2019

Inscripción Registro Mercantil. Prevención Blanqueo de Capitales.

28 de diciembre de 2019

MINISTERIO DE JUSTICIA

 Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional prestan los servicios descritos en el artículo 2.1.0) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

BOE nº 312 de 28.12.2019

Medidas Fiscais e Administrativas.

27 de diciembre de 2019

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

 LEI 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

DOG nº 246 de 27.12.2019

Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020

27 de diciembre de 2019

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

 LEI 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

DOG nº 246 de 27.12.2019