Noticias

Entradas con la etiqueta ‘Trabajo Empleo y Seguridad Social’

Programa do Bono das Persoas Autónomas.

martes, 2 de julio de 2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 19 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR341Q).

Persoas beneficiarias

As persoas traballadoras autónomas que estean de alta no réxime especial de autónomos ou en mutualidade de colexio profesional, que teñan domicilio fiscal en Galicia, que teñan unha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses e que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, declarados no ano anterior ao da convocatoria.

As sociedades de calquera clase e comunidades de bens con domicilio fiscal en Galicia e que cumpran os seguintes requisitos:

Ter unha persoa autónoma societaria cunha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses.

Ter a empresa unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na última declaración realizada.

Ter a empresa unha base impoñible no imposto de sociedades da última declaración realizada inferior a 30.000 euros. No caso de entidades que tributen en réxime de atribución de rendas, este importe de 30.000 euros referirase ao rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declaradas no IRPF.

DOG nº 124 de 02.07.2019

Incentivos a Contratación e Formación de Persoas Mozas.

martes, 9 de abril de 2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 26 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2019, coa finalidade de facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

Procedemento TR349T

DOG nº 69 de 09.04.2019

Incentivos á Contratación Indefinida 2019

miércoles, 20 de marzo de 2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 4 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

DOG nº 55 de 20.03.2019

Protección Social. Precariedad Laboral.

martes, 12 de marzo de 2019

JEFATURA DEL ESTADO

 Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

Medidas de protección social

– Subsidio por desempleo de mayores de 52 años.

– Prestaciones familiares de la Seguridad Social.

– Cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente total.

– Protección social de las personas trabajadoras en el sector marítimo-pesquero.

– Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.

– Inactividad de artistas en espectáculos públicos.

Medidas de fomento del empleo indefinido

– Conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o contratos fijos-discontinuos.

– Bonificación por la contratación laboral de personas desempleadas de larga duración.

– Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

Medidas de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo

– Registro de jornada.

– Infracciones laborales.

BOE  nº 61 de 12.03.2019

Normas Legales de Cotización a la Seguridad Social 2019

sábado, 2 de febrero de 2019

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

 Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019.

BOE nº 29 de 02.02.2019

Fomento e Consolidación do Emprego 2019. PEMES NE. Galicia.

viernes, 25 de enero de 2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para o fomento e a consolidación do emprego a través do Programa I para as pequenas empresas de nova creación e do Programa II de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2019.

DOG nº 18 de 25.01.2019